لیست قیمت شارژر و باطری

لیست قیمت شارژر و باطری

لیست قیمت شارژر و باطری 

09909221104 - 02166128847

ردیف

شرح کالا

قیمت

1

شارژر١٢ولت٢آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-١٢٠٢

4246000

2

شارژر١٢ولت۵آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-١٢٠۵

5412000

3

شارژر١٢ولت١٠آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-١٢١٠

8239000

4

شارژر٢۴ولت۵آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-٢۴٠۵

4939000

5

شارژر٢۴ولت١٠آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-٢۴١٠

6050000

6

شارژر٢۴ولت۴٠آمپرسویھینگTC٨٣٣٠-٢۴۴٠

23100000

7

شارژر۴٨ولت۵آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-۴٨٠۵

5500000

8

شارژر۴٨ولت١٠آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-۴٨١٠

8690000

9

شارژر۴٨ولت۴٠آمپر سویچینگTC٨٣٣٠-۴٨۵٠

4620000

10

شارژر١٢ولت۵آمپر تریستوریTC٨٣٣١-١٢٠۵

6798000

11

شارژر١٢ولت١٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-١٢١٠

7352400

12

شارژر١٢ولت٢٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-١٢٢٠

14300000

13

شارژر١٢ولت۵٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-١٢٢٠

18260000

14

شارژر٢۴ولت۵آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴٠۵

7352400

15

شارژر٢۴ولت١٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴١٠

14300000

16

شارژر٢۴ولت١۵آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴١۵

16390000

17

شارژر٢۴ولت٢٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴٢٠

19034400

18

شارژر٢۴ولت٣٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴٣٠

23100000

19

شارژر٢۴ولت۴٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴۴٠

28050000

20

شارژر٢۴ولت۶٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴۴٠

42213600

21

شارژر٢۴ولت٨٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢۴٨٠

47432000

22

شارژر٣۶ولت۵آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٣۶٠۵

14955600

23

شارژر٣۶ولت١٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٣۶١٠

16390000

24

شارژر٣۶ولت٢٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٣۶٢٠

26092000

25

شارژر۴٨ولت۵آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۴٨٠۵

14300000

26

شارژر۴٨ولت١٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۴٨١٠

19034400

27

شارژر۴٨ولت٢٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۴٨٢٠

28050000

28

شارژر۴٨ولت۵٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۴٨۵٠

53900000

29

شارژر۶٠ولت۵آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۶٠٠۵

16315200

30

شارژر۶٠ولت١٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۶٠١٠

19034400

31

شارژر۶٠ولت٢٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۶٠٢٠

40013600

32

شارژر۶٠ولت۵٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-۶٠۵٠

57912800

33

شارژر٢٢٠ولت١۵آمپر تریستوریTC٨٣٣١-٢٢٠١۵

59400000

34

شارژر١١٠ولت١٠آمپر تریستوریTC٨٣٣١-١١٠١٠

31900000

35

شارژر ١١٠ ولت ۵٠ آمپر تریستوری TC٨٣٣١-١١٠۵٠ -٣

95092800

36

TC٨٣٣١-١١٠۴٠ -٣شارژر ١١٠ ولت ۴٠ آمپر تریستوری سھ فاز با دراپر

140800000

37

TC٨٣٣١-١١٠۶٠ -٣شارژر ١١٠ ولت ٨٠ آمپر تریستوری سھ فاز

173800000

38

TC٨٣٣١-١١٠١٠٠ -٣شارژر ١١٠ ولت ١٠٠آمپر تریستوری سھ فاز

198000000

39

TC٨٣٣١-١١٠۶٠DUAL - ٣شارژر ١١٠ ولت ۶٠ آمپر تریستوری سھ فازدوبل

283800000

40

TC٨٣٣١-٣۶٠١٠ -٣شارژر ٣۶٠ ولت ١٠ آمپر تریستوری سھ فاز

76450000

41

TC٨٣٣١-٢۴٨٠شارژر سویچینگ سھ فاز٢۴ ولت ٨٠ آمپر

0

42

TP٨٣٣۴-۴٨١٠رکتیفایر ۴٨ ولت ١٠ آمپر تریستوری

19034400

43

١١٠VACتریستوری آمپر ۴ ولت ١١٠ رکتیفایرTP٨٣٣۴-١١٠٠۴

0

44

(١۵٠W) آمپر۶ ولت ٢۴ تغذیھTP٨٣٣۴-٢۴٠۶

0

45

ر ٣.٢ ولت ١٩.٢ سویچینگ رکتیفایرTP٨٣٣۴-١٩٠٣

0

46

TP٨٣٣۴-٢۴١٨٠رکتیفایر سویچینگ سھ فاز٢۴ ولت ١٨٠ آمپر

0

47

تریستوری آمپر۵٠,۶۶ ولت٣٠ رکتیفایر شارژر TCP٨٣٣٢- ٣٠۶۶,۵٠

0

48

TCP٨٣٣٢-۴٨١٠شارژر رکتیفایر ۴٨ ولت ١٠ آمپر تریستوری

28551600

49

تریستوری آمپر١٢٠,١٠٠ ولت٢٢٠ رکتیفایر شارژر TCP٨٣٣٢- ۴٨١٢٠,١٠٠

0

50

TCP٨٣٣٢-٢٢٠٨٠شارژر رکتیفایر ٢٢٠ولت ٨٠آمپر تریستوری

0

51

TCP٨٣٣٢-٢۴٢١٠شارژر رکتیفایر ٢۴ولت ٢١٠آمپر تریستوری

0

52

TB٨۴۴٠- ٢٠٠-٢V باتری ساکن یو پی اس٢ ولت ٢٠٠ آمپر ساعت با پایھ و ملزومات

0

53

TB٨۴۴٠- ٣٠٠-٢V باتری ساکن یو پی اس٢ ولت ٣٠٠ آمپر ساعت با پایھ و ملزومات

0

54

TB٨۴۴٠- ۴٢٠-٢V باتری ساکن یو پی اس٢ ولت ۴٢٠ آمپر ساعت بھ ھمراه رابط

5577000

55

TK٨۵۵۴- ۴٢٠-٢V استراکچر ٢۴ عددی جھت باتری ٢ ولت۴٢٠ آمپر ساعت

0

56

TB٨۴۴٠- ۶٠٠-٢V باتری ساکن یو پی اس٢ ولت ۶٠٠ آمپر ساعت بھ ھمراه رابط

8932000

57

TK٨۵۵۴- ۶٠٠-٢V استراکچر ٢۴ عددی جھت باتری ٢ ولت۶٠٠ آمپر ساعت

15400000

58

TB٨۴۴٠- ١٠٠٠-٢V باتری ساکن یو پی اس٢ ولت ١٠٠٠ آمپر ساعت با پایھ و ملزومات

14300000

59

TB٨۴۴٠- ١۵٠٠-٢V باتری ساکن یو پی اس٢ ولت ١۵٠٠ آمپر ساعت بھ ھمراه رابط

21450000

60

TK٨۵۵۴- ١۵٠٠-٢V استراکچر ١٢ عددی جھت باتری ٢ ولت١۵٠٠ آمپر ساعت

24200000

61

باتریساکنیوپیاس٢ولت٢٠٠٠آمپرساعتبھھمراهرابطTB٨۴۴٠- ٢٠٠٠-٢V

26400000

62

استراکچر١٢عددیجھتباتری٢ولت٢٠٠٠آمپرساعتTK٨۵۵۴- ٢٠٠٠-٢V

0

63

باتریساکنیوپیاس٢ولت٣٠٠٠آمپرساعتبھھمراهرابطTB٨۴۴٠- ٣٠٠٠-٢V

37400000

64

استراکچر١٢عددیجھتباتری٢ولت٣٠٠٠آمپرساعتTK٨۵۵۴- ٣٠٠٠-٢V

0

65

باتری٢ولت١٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-١٠٠A-٢V

1683000

66

باتری٢ولت٢٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-٢٠٠A-٢V

3553000

67

باتری٢ولت٣٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-٢٠٠A-٢V

4829000

68

باتری٢ولت۴٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-۴٠٠A-٢V

6116000

69

باتری٢ولت۵٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-۵٠٠A-٢V

7315000

70

باتری٢ولت۶٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-۶٠٠A-٢V

8734000

71

باتری٢ولت٨٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-٨٠٠A-٢V

11770000

72

باتری٢ولت١٠٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-١٠٠٠A-٢V

14190000

73

باتری٢ولت١٢٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-١٢٠٠A-٢V

19470000

74

باتری٢ولت١۵٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-١۵٠٠A-٢V

21890000

75

باتری٢ولت٢٠٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-٢٠٠٠A-٢V

28930000

76

باتری٢ولت٣٠٠٠آمپر کره ایTB٨۴۴٠-U-٣٠٠٠A-٢V

42680000

77

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت۴٠آمپرساعتTB٨۴۴١- ۴٠

0

78

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت۴۴آمپرساعتTB٨۴۴١- ۴۴

0

79

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت۵۵آمپرساعتTB٨۴۴١- ۵۵

0

80

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت۶٠آمپرساعتTB٨۴۴١- ۶٠

0

81

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت۶۵آمپرساعتTB٨۴۴١- ۶۵

0

82

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت٧۵آمپرساعتTB٨۴۴١- ٧۵

0

83

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت١٠٠آمپرساعتTB٨۴۴١- ١٠٠

0

84

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت١١٠آمپرساعتTB٨۴۴١- ١١٠

0

85

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت١٢٠آمپرساعتTB٨۴۴١- ١٢٠

0

86

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت١۵٠آمپرساعتTB٨۴۴١- ١۵٠

0

87

باتری مخصوص یو پی اس١٢ولت٢٠٠آمپرساعتTB٨۴۴١- ٢٠٠

0

88

باتری خشک٢ولت۴٠٠آمپرساعتTB٨۴۴٢-٢V-۴٠٠

0

89

باتری خشک۶ولت٢٠٠آمپرساعتTB٨۴۴٢-۶V-٢٠٠

0

90

باتری خشک١٢ولت۴.۵آمپرساعتTB٨۴۴٢-٧

715000

91

باتری خشک١٢ولت٧آمپرساعتTB٨۴۴٢-٧

627000

92

باتری خشک١٢ولت١٢آمپرساعتTB٨۴۴٢-١٢

1320000

93

باتری خشک١٢ولت١٨آمپرساعتTB٨۴۴٢-١٨

1441000

94

باتری خشک١٢ولت٢٨آمپرساعتTB٨۴۴٢-٢٨

2343000

95

باتری خشک١٢ولت۴٢آمپرساعتTB٨۴۴٢-۴۴

3608000

96

باتری خشک١٢ولت۶۵آمپرساعتTB٨۴۴٢-۶۵

5247000

97

باتری خشک١٢ولت١٠٠آمپرساعتTB٨۴۴٢- ١٠٠

7480000

98

باتری خشک١٢ولت١٢٠آمپرساعتTB٨۴۴٢- ١٢٠

9350000

99

باتری خشک١٢ولت١۵٠آمپرساعتTB٨۴۴٢- ١۵٠

10989000

100

باتری خشک١٢ولت١۵۵آمپرساعتکتابیTB٨۴۴٢- ١۵٠

12650000

101

باتری خشک ١٢ ولت ٢٠٠ آمپر ساعت TB٨۴۴٢-٢٠٠

14300000

102

TB٨۴۴٣- باطري نیكل كادمیوم١.٢ولت٢٠آمپر- ٢

0

103

TB٨۴۴٣- باطري نیكل كادمیوم١.٢ولت۴٠آمپر- ۴

0

104

TB٨۴۴٣- باطري نیكل كادمیوم١.٢ولت۴۵آمپر- ۴

0

105

TB٨۴۴٣- باطري نیكل كادمیوم١.٢ولت٩٠آمپر- ٩٠

0

106

بھ ھمراه استندTB٨۴۴٣- VTM باطري نیكل كادمیوم١.٢ولت١۵٠آمپر- ١۵٠

8998000

107

TB٨۴۴٣- باطري نیكل كادمیوم١.٢ولت١٩٨آمپر- ١٩٨

0

108

پك باتريTK٨۵۵٣-****

825000

109

پک باتری٢۴ولت٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-٢۴٠٧

2079000

110

پک باتری٢۴ولت١٢آمپرساعتTK٨۵۵٣-٢۴١٢

3465000

11

پک باتری٢۴ولت١٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-٢۴١٧

3707000

112

پک باتری٢۴ولت٢٨آمپرساعتTK٨۵۵٣-٢۴٢٨

5511000

113

پک باتری٢۴ولت۴٢آمپرساعتTK٨۵۵٣-٢۴۴٢

8041000

114

پک باتری٣۶ولت٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-٣۶٠٧

2706000

115

پک باتری٣۶ولت١٢آمپرساعتTK٨۵۵٣-٣۶١٢

4785000

116

پک باتری٣۶ولت١٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-٣۶١٧

5148000

117

پک باتری٣۶ولت٢٨آمپرساعتTK٨۵۵٣-٣۶٢٨

7854000

118

پک باتری٣۶ولت۴٢آمپرساعتTK٨۵۵٣-٣۶۴٢

11649000

119

پک باتری۴٨ولت٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-۴٨٠٧

3333000

120

پک باتری۴٨ولت١٢آمپرساعتTK٨۵۵٣-۴٨١٢

6105000

121

پک باتری۴٨ولت١٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-۴٨١٧

6589000

122

پک باتری٩۶ولت٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-٩۶٠٧

5841000

123

پک باتری٩۶ولت١٢آمپرساعتTK٨۵۵٣-٩۶١٢

11385000

124

پک باتری١٢٠ولت١٢آمپرساعتTK٨۵۵٣-١٢٠١٢

14025000

125

پک باتری١٢٠ولت٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-١٢٠٠٧

7095000

126

پک باتری١٨٠ولت٧آمپرساعتTK٨۵۵٣-١٨٠٠٧

10230000

127

به باترِي یك طبقه ثابت(تا۴طبقھ) گنجایش٣عددباتری١٠٠آمپرساعتTK٨۵۵٠-٣*١٠٠A

1430000

128

به باترِي یك طبقه با چرخ و فیوز گنجایش٣عددباتری١٠٠آمپرساعتTK٨۵۵٠-١*٣*١٠٠

2035000

129

به باترِي نیم طبقه با گنجایش٣عددباتری١٠٠آمپرساعتTK٨۵۵٠-١/٢*٣*١٠٠

1430000

130

جعبه باتری دو طبقه با گنجایش۶عددباتری١٠٠آمپرساعتTK٨۵۵٠-٢*٣*١٠٠A

2860000

131

سکواستقرار باتری سھ طبقھ با گنجایش١٢عددباتری۴٢آمپرساعتTK٨۵۵٠-٣*۴*۴٢

3300000

132

سکو استقرار باتری چھار طبقھ با گنجایش١۶عددباتری١۵٠آمپرساعتTK٨۵۵۴-۴*۴*١۵٠

9350000

133

(١٢٠LVA ۴٢(مناسب برایAh* جعبھ باطري دلتا٣

9900000

134

تجھیزات چرخ جعبھ باتری شامل۴عدد چرخ تفلون بھ ھمراه پیچTK٨۵۵٠-WHEEL

495000

135

تابلو بایپس٧٠٠٠ولت آمپر یک طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٧KVA/١

1650000

136

تابلو بایپس٧٠٠٠ولت آمپر دو طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٧KVA/٢

1870000

137

تابلو بایپس١٠کیلو ولت آمپر یک طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١٠KVA/١

1980000

138

تابلو بایپس١٠کیلو ولت آمپر دو طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١٠KVA/٢

2310000

139

تابلو بایپس١٠کیلو ولت آمپر دو طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١٠KVA-٣/١

4400000

140

تابلو بایپس١٠کیلو ولت آمپرچھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١٠KVA-٣/٣

6160000

141

تابلوبایپس١۵کیلو ولت آمپر دو طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١۵KVA-١/١

8360000

142

تابلو بایپس١۵کیلو ولت آمپر دو طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١۵KVA-٣/١

9680000

143

تابلو بایپس١۵کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١۵KVA-٣/٣

11550000

144

تابلو بایپس٢٠کیلو ولت آمپر دو طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٢٠KVA-٣/١

12650000

145

تابلو بایپس٢٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٢٠KVA-٣/٣

12980000

146

تابلو پارالل بایپس٢٠کیلو ولت آمپرTE٨٩۶٠-PARALLEL,BYPASS-٢٠KVA-٣/٣

25960000

147

تابلو بایپس٣٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٣٠KVA-٣/٣

15950000

148

تابلو بایپس۴٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-۴٠KVA-٣/٣

23100000

149

تابلو بایپس۵٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-۵٠KVA-٣/٣

25850000

150

تابلو بایپس۶٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-۶٠KVA-٣/٣

28050000

151

تابلو پارالل بایپس۶٠کیلو ولت آمپرTE٨٩۶٠-PARALLEL,BYPASS-۶٠KVA-٣/٣

56100000

152

تابلو بایپس٨٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٨٠KVA-٣/٣

32450000

153

تابلو بایپس١٠٠کیلو ولت آمپرچھارطبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١٠٠KVA-٣/٣

40700000

154

تابلو بایپس١٢٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١٢٠KVA-٣/٣

44000000

155

تابلو بایپس١۶٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١۶٠KVA-٣/٣

5200000

156

تابلو بایپس١٨٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-١٨٠KVA-٣/٣

69300000

157

تابلو بایپس٢٠٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٢٠٠KVA-٣/٣

80300000

158

تابلو بایپس٢۵٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٢۵٠KVA-٣/٣

94050000

159

تابلو بایپس٣٠٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٣٠٠KVA-٣/٣

102300000

160

تابلو پارالل بایپس٣٠٠کیلو ولت آمپرTE٨٩۶٠-PARALLEL,BYPASS-٣٠٠KVA-٣/٣

204600000

161

تابلو بایپس٣۵٠کیلو ولت آمپر چھار طبقھTE٨٩۶٠-BYPASS-٣۵٠KVA-٣/٣

108900000

162

تابلوی توزیع تک فازTE٨٩۶٠-DISTRIBUT-١/١

0

163

تابلوی توزیع سھ فازTE٨٩۶٠-DISTRIBUT-٣/٣

0

164

پانل سوئیچ اینورترTE٨٩۶٠- PANEL SWITCH

0

165

آدابتور مدیریت تحت شبکھ TE٨٩۶٢- SNMP

10010000

166

آدابتور اروپایی مدیریت تحت شبکھ TE٨٩۶٢- SNMP

31570000

167

آدابتور برد پارالل سری٩٠٠TE٨٩۶٢- PARALLEL kit-٩٠٠

12100000

168

آدابتور برد پارالل اروپاییTE٨٩۶٢- PARALLEL kit-EU

17270000

169

چاه ارتTE٨٩۶۴- ERTH

75900000

170

صفحھ ارت TE٨٩۶۴ - ERTH PLATE

0

171

میلھ چاھک ارتTE٨٩۶۴- ERTH Axle

0

172

رک١٩اینچ فضای داخلTE٨٩۶۶-١٩INCH NETWORK CABIN

0

173

رک١٩اینچ فضای بازTE٨٩۶۶-١٩INCH OUTDOOR CABIN

0

174

رک طرح ریتالTE٨٩۶۶-RITAL

0

175

رک١٩ اینچ کنسولTE٨٩۶۶-١٩INCH CONSOL CABIN

0

176

رك١٩اینچ دیواريTE٨٩۶۶-١٩inch network wall mount

0

177

سینيركTE٨٩۶۶-١٩INCH SHELF

0

178

پانلخورشیدی(ھروات) TE٨٩۶٨-SOLAR SYSTEM **v- **w

110000

 

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد تا از آخرین اخبار مطلع شویدنمایید .

تماس با ما

اطلاعات تماس شرکت قائم الکترونیک ماهان

  • شماره تماس : 02188924131- 02166469506

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...