لیست قیمت متعلقات یو پی اس

لیست قیمت متعلقات یو پی اس

لیست قیمت یو پی اس ( جعبه باتری - چرخ باتری - تابلو برق یو پی اس ...... )     

09909221104 - 02166128847

ردیف

شرح کالا

قیمت

1

یو پی اس١۵٠٠ولت آمپر٢۴ولت برای مصارف خانگیTU٧٠٠٢- HU١۵٠

6270000

2

Line Interactive یو پی اس١٠٠٠ولت آمپر- ٢۴ولتTU٧٠٠٢- ٢١٠NH

8415000

3

Line Interactive یو پی اس٢٠٠٠ولت آمپر- ۴٨ولتTU٧٠٠٢- ٢٢٠NH

10450000

4

Line Interactive یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر- ۴٨ولتTU٧٠٠٢- ٢٣٠NH

15290000

5

Line Interactive یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر- ۴٨ولتTU٧٠٠٢- ٢٣٠N-PLUS

17798000

6

پی اس رومیزی۶۵٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠٣-٢٠۶۵i-LCD-PLUS

3850000

7

یو پی اس رومیزی١٢٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠٣-٢١٢i-LCD-PLUS

5720000

8

و پی اس٣کیلوولت آمپر ترانس ایزولھ-TU٧٠٠۴-٩٠٣-١/١-٣KVA -٩۶VDC

30745000

9

یو پی اس۶کیلو ولت آمپر ترانس ایزولھ-TU٧٠٠۴-٩٠۶-١/١-۶KVA -٢۴٠VDC

65450000

10

پیاس١٠کیلو ولت آمپر ترانس ایزولھ-TU٧٠٠۴-٩٠١٠-١/١-١٠KVA -٢۴٠VDC

90200000

11

یو پی اس١٠کیلو ولت آمپر ترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨١٠-١/١-١٠KVA -١٩٢VDC

104720000

12

یو پی اس١٠کیلو ولت آمپر ترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٨١٠-٣/١-١٠KVA -١٩٢VDC

138600000

13

یو پی اس١٠کیلو ولت آمپر ترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩١٠-٣/٣-١٠KVA - ٣۶٠VDC

218900000

14

یو پی اس ١۵ کیلو ولت آمپر ترانس بیس -TU٧٠٠۴-٨٨١۵-٣/١-١۵KVA -١٩٢ VDC

167200000

15

یو پیاس١۵کیلو ولت آمپر ترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩١۵-٣/٣-١۵KVA - ٣۶٠VDC

262900000

16

پیاس٢٠کیلو ولت آمپر ترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٨٢٠-٣/١-٢٠KVA - ١٩٢VDC

201300000

17

یو پی اس ٢٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩٢٠-٣/٣-٢٠KVA - ٣۶٠VDC

278300000

18

یو پی اس٣٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٨٣٠-٣/١-٣٠KVA - ١٩٢VDC

306900000

19

پی اس٣٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩٣٠-٣/٣-٣٠KVA - ٣۶٠VDC

365200000

20

پی اس۴٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩۴٠-٣/٣-۴٠KVA - ٣۶٠VDC

418000000

21

پی اس۶٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩۶٠-٣/٣-۶٠KVA - ٣۶٠VDC

499400000

22

یو پی اس٨٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩٨٠-٣/٣-٨٠KVA - ٣۶٠VDC

803000000

23

پی اس١٠٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩١٠٠-٣/٣-١٠٠KVA - ٣۶٠VDC

979000000

24

یو پی اس١٢٠کیلو ولت آمپرترانس بیس-TU٧٠٠۴-٨٩١٢٠-٣/٣-١٢٠KVA - ٣۶٠VDC

1023000000

25

ONLINE یو پی اس١٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١- ٣۶VDC

12210000

26

یو پی اس١٠٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠١-PLUS- ٣۶VDC

14861000

27

ONLINE یو پی اس١٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵-٩٠١R - ٣۶VDC

14300000

28

پیاسرکمونت١٠٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠١R - PLUS- ٣۶VDC

19800000

29

ONLINE یو پی اس٢٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٢- ٧٢VDC

19800000

30

ONLINE یو پی اس٢٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٢AR - ٧٢VDC

25850000

31

ONLINE یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٣- ٩۶VDC

21945000

32

ONLINE یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٣- PLUS- ٩۶VDC

27731000

33

ONLINE یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵- ٩٠٣AR - ٩۶VDC

28600000

34

ONLINE یو پی اس۶٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠۶-٢۴٠VDC

48950000

35

یو پی اس۶٠٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠۶-PLUS- ٢۴٠VDC

62260000

36

ONLINE یو پی اس۶٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵- ٩٠۶R -٢۴٠VDC

58300000

37

ONLINE یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١٠-٢۴٠VDC

68200000

38

یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠١٠-PLUS- ٢۴٠VDC

81840000

39

ONLINE یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵- ٩٠١٠R -٢۴٠VDC

81950000

40

ONLINE یو پی اس١٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١II - ٢۴VDC

13090000

41

و پی اس١٠٠٠ولت آمپربا باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠١II -PLUS- ٢۴VDC

15345000

42

ONLINE یو پی اس١٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵-٩٠١IIR - ٢۴VDC

14850000

43

یو پی اس رکمونت١٠٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠١IIR - PLUS- ٢۴VDC

16335000

44

ONLINE یو پی اس٢٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵-٩٠٢II - ۴٨VDC

20680000

45

ONLINE یو پی اس٢٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٢II - PLUS-۴٨VDC

25410000

46

ONLINE یو پی اس٢٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵- ٩٠٢IIR -۴٨VDC

23100000

47

ONLINE یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٣II - ٧٢VDC

23650000

48

ONLINE یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٣II - PLUS- ٧٢VDC

28380000

49

ONLINE یو پی اس٣٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵- ٩٠٣IIR - ٧٢VDC

25850000

50

ONLINE یو پی اس۶٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠۶II -١٩٢VDC

49500000

51

پیاس۶٠٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠۶II -PLUS- ١٩٢VDC

60170000

52

ONLINE یو پی اس۶٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵- ٩٠۶IIR -١٩٢VDC

58300000

53

ONLINE یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١٠II -١٩٢VDC

70400000

54

یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر با باتری داخلی-TU٧٠٠۵-٩٠١٠II -PLUS- ١٩٢VDC

81400000

55

ONLINE یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر رکمونت-TU٧٠٠۵- ٩٠١٠IIR -١٩٢VDC

81400000

56

ONLINE یو پی اس۶٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠۶II(٣/١) -١٩٢VDC

61600000

57

ONLINE یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١٠II(٣/١) -١٩٢VDC

80300000

58

ONLINE یو پی اس١۵٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١۵II(٣/١) -١٩٢VDC

107800000

59

ONLINE یو پی اس٢٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٢٠II(٣/١) -١٩٢VDC

118800000

60

ONLINE یو پی اس١٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

218900000

61

ONLINE یو پی اس١۵٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١۵II(٣/٣) -١٩٢VDC

262900000

62

ONLINE یو پی اس٢٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٢٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

283800000

63

ONLINE یو پی اس٣٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٣٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

330000000

64

ONLINE یو پی اس۴٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠۴٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

438900000

65

ONLINE یو پی اس۶٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠۶٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

501600000

66

ONLINE یو پی اس٨٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠٨٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

796400000

67

ONLINE یو پی اس١٠٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١٠٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

917400000

68

ONLINE یو پی اس١٢٠٠٠٠ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ٩٠١٢٠II(٣/٣) -١٩٢VDC

1007600000

69

یو پی اس١۵کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵- MIZAR ١۵KVA -٣/٣- ٧٢٠VDC

258500000

70

و پی اس٢٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ALCOR ٢٠KVA -٣/٣- ٧٢٠VDC

275000000

71

یو پی اس٣٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ALCOR ٣٠KVA -٣/٣- ٧٢٠VDC

328900000

72

پی اس۴٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵- ALCOR ۴٠KVA -٣/٣- ٧٢٠VDC

361900000

73

یو پی اس۶٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵- AURIGA۶٠KVA -٣/٣- ٧٢٠VDC

468600000

74

پی اس١٢٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵- AURIGA١٢٠KVA -٣/٣- ٧٢٠VDC

814000000

75

پی اس۴٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵- QUASAR ۴٠KVA -٣/٣- ٣٨۴VDC

446600000

76

پی اس۶٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵-VELA ۶٠KVA -٣/٣- ٣٨۴VDC

467500000

77

یو پی اس ٨٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵-ATLAS ٨٠KVA -٣/٣- ٣٨۴VDC

646800000

78

یو پی اس١٠٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵-ATLAS ١٠٠KVA -٣/٣- ۴٨٠VDC

654500000

79

یو پی اس١٢٠کیلو ولت آمپر-TU٧٠٠۵-ATLAS ١٢٠KVA -٣/٣- ۴٨٠VDC

676500000

80

۶٠سیستم۶KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ١۶٠KVA -٣/٣- ۴٨٠VDC

1054900000

81

٠٠سیستم۶KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ٢٠٠KVA -٣/٣- ۴٨٠VDC

پالس

1309000000

82

٢۵٠سیستم۶KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ٢۵٠KVA -٣/٣- ۴٨٠VDC

پالس

1485000000

83

٠سیستم۶KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ٣٠٠KVA -٣/٣- ۵٢٨VDC

پالس

1724800000

84

۶٠سیستم١٢KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ١۶٠KVA -٣/٣- ۴٨٠VDC

پالس

1377200000

85

٠٠سیستم١٢KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ٢٠٠KVA -٣/٣- ۴٨٠VDC

پالس

1669800000

86

۵٠سیستم١٢KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ٢۵٠KVA -٣/٣- ۵٢٨VDC

پالس

1570800000

87

٣٠٠سیستم١٢KVA یو پی اس-TU٧٠٠۵-SUPERNOVA ٣٠٠KVA -٣/٣- ۵٢٨VDC

پالس

1749000000

88

TU٨٠شارزر مجزا- ٢۴ولتsonline یو پی اس سینوسی٢٠٠٠ولت آمپرTU٨٠٠٢- ٢٠٠

19800000

89

شارژر مجزا- ٣۶ولتsonline یو پی اس سینوسی٣٠٠٠ولت آمپرTU٨٠٠٢- ۴٠٠

28600000

90

شارژر مجزا- ٣۶ولتsonline یو پی اس سینوسی۴٠٠٠ولت آمپرTU٨٠٠٢- ۴٠٠

34100000

91

شارژر مجزا- ۴٨ولتsonline یو پی اس سینوسی۵٠٠٠ولت آمپرTU٨٠٠٢- ٧٠٠

46750000

92

شارژر مجزا- ۴٨ولتsonline یو پی اس سینوسی۶٠٠٠ولت آمپرTU٨٠٠٢- ٧٠٠

48950000

93

شارژر مجزا- ۴٨ولتsonline یو پی اس سینوسی٧٠٠٠ولت آمپرTU٨٠٠٢- ٧٠٠

51150000

09909221104 - 02166128847

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد تا از آخرین اخبار مطلع شویدنمایید .

تماس با ما

اطلاعات تماس شرکت قائم الکترونیک ماهان

  • شماره تماس : 02188924131- 02166469506

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...