لیست قیمت دزدگیر

لیست قیمت دزدگیر

لیست قیمت فروش ویژه
دزدگیر و لوازم جانبی

09909221104 - 02166128847

 
توضیحاتکالا   قیمتهابهتومانمیباشند فروشهمکار ویژه
دستگاه مرکزىدزدگیرباتلفنکنندهدوگانهسیمکارتىوتلفن کنندهثابتمدلDATIS  وقابلیتکدگیری 40 رادار بیسیم 1

دستگاهمرکزىسیمکارتی DATIS+   

GSM MOBILE

 

 12  ماهگارانتی

425.000

12  ماهگارانتی

365.000


تلفنکنندهسخنگوبا 10 حافظهتواناییتنظیمزمانورودوخروجدارایکدحفاظتی
مجهزبهتلفنکنندهGSM وتلفنکنندهثابتباقابلیتشمارهگیریهمزمان+اعلامفوریقطعبرقازطریقپیامک

داراى 4 زونو 2زونبیسیموزون 24 ساعته+  قابلیتاتصال 4 بلندگو
فعالوغیرفعالکردندستگاهبوسیلهSMS وارسالپیامبهشمارهمدیردرصورتخطربصورتمجزابرایهرزون

قابلیتروشنوخاموشکردندزدگیرازراهدور   وقابلیتاستراقسمع (گوشکردن  بهصدایمحیط ) ازطریقتلفنثابتوهمراه
داراىزوندرببازکن 20 آمپرىبدوننیازبهرله+قابلیتبرنامهریزىکاملدستگاهباموبایل

دستگاه مرکزىدزدگیرباتلفنکنندهسیم کارتىمدلDSC 2  باتلفنکنندهسیمکارتوقابلیتکدگیری 40 راداربیسیم 2

دستگاهمرکزىسیمکارتى MOBILE

DSC

 

 12  ماهگارانتی

375.000

12  ماهگارانتی

345.000

داراى 4 زونباقابلیتحالتباسیموبیسیم  قابلیتاتصال 4 بلندگو

قابلیتروشنوخاموشکردندزدگیرازراهدور   وقابلیتاستراقسمع (گوشکردن  بهصدایمحیط ) ازطریقتلفنثابتوهمراه
قابلیتکنترلدستگاه ازطریق sms - داراىزوندرببازکن 20 آمپرىبدوننیازبهرله

قابلیتبرنامهریزىکاملدستگاهباموبایل - داراى 10 حافظهشمارهتلفن

دستگاهمرکزىمدلDSC 2  داراى 4 زونباقابلیتحالتباسیمیابیىسیم؛قابلیتکدگیری 40 راداربیسیم MHZ315 ،MHZ433 3

دستگاهمرکزیدزدگیر  تلفنکنندهDSC 2

 

 12  ماهگارانتی

220,000

12  ماهگارانتی

185,000

قابلیتروشنوخاموشکردندزدگیرازراهدورازطریقخطتلفنوتلفنهمراه
قابلیتاستراقسمع (گوشکردن  بهصدایمحیط ) ازطریق  خطتلفنوتلفنهمراه
داراىیکزوناضطرارى 24 ساعتهمدارباز - داراى 20 حافظهشمارهتلفن؛تواناییضبطپیامتا 20 ثانیهبررویایسی(IC )
داراىزوندرببازکن 20 آمپرىبدوننیازبهرله

CLASSIC Z4 ULTRA 4  

186.000

12  ماهگارانتی

179.000
سیستم رمز 64 بیت با رمز متغیر GIGACODE
امکان کنترل سیستم با پیامک از طریق G1 Pro
امکان ست کردن 8 ریموت با قابلیت آدرس دهی
امکان ست کردن 8 چشم یا مگنت بی سیم با قابلیت آدرس دهی
ترمینال های مستقل جهت نصب تلفن کننده
امکان ارسال گزارش اتفاقات با پیامک از طریق Classic G1 Pro
امکان استعلام وضعیت دستگاه و برق شهر از طریق پیامک
برنامه موبایل جهت گوشیهای Apple و Android
CLASSIC G1 PRO
ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک (متن قابل تغییر )
تماس از طریق سیم کارت تماس از طریق خط ثابت
چهار خروجی قابل کنترل با پیامک
امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیامک
70
حافظه تلفن و 2 پیام قابل ضبط
امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی از طریق پیامک
امکان فعال کردن خروجی 1 از طریق تماس تلفنی برای 50 نفر
امکان دریافت و ارسال پیامک فارسی
برنامه موبایل ویژه گوشیهای اندروید و اپل
5

 

 


268.000
12  ماهگارانتی
255.000
AUTO DIALER PRO DOUBLE
20
حافظه 20ثانیه پیام
شماره گیری تن و پالس
امکان استفاده به صورت 2 تلفن کننده 10 حافظه
نمایشگر LCD
2
سال ضمانت
6

 


75.000
75.000
12  ماهگارانتی
دستگاهمرکزیدزدگیرSA204   داراى 4 زونباقابلیتحالتباسیمیابیىسیم؛قابلیتکدگیری 40 راداربیسیم315 MHZ 7

دستگاهمرکزیدزدگیرSA204

 

 12  ماهگارانتی

160.000

 12  ماهگارانتی

115,000

داراىیکزوناضطرارى 24 ساعتهمداربازودارايقابليتكنترلازراهدور - ريموتكنترلهاپینگکدضدكپيبرداري

داراىزوندرببازکن 20 آمپرىبدوننیازبهرله - فرماندرببازکنمستقل

دارايحافظهآلارم - مجهزبهاسپيكرداخلی - دارايدينگدانگقابلكنترل - حالتنیمهفعال

دستگاهمرکزیدزدگیرSA202   داراى 4 زونباقابلیتحالتباسیموداراییکزون 24 ساعته

8

دستگاهمرکزیدزدگیرSA202

 

 12  ماهگارانتی

145.000

 12  ماهگارانتی

105,000

دارايقابليتكنترلازراهدور - ريموتكنترلهاپینگکدضدكپيبرداري - دارايحافظهآلارم

داراىزوندرببازکن 20 آمپرىبدوننیازبهرله

مجهزبهاسپيكرداخلی - دارايدينگدانگقابلكنترل- حالتنیمهفعال - فرماندرببازکنمستقل

           

راداربیسیمدزدگیراماکن  - فرکانسعملکرد 315 مگاهرتز - بردبالا

باطری 9 ولت - آنتنبیرونیجهتافزایشبردرادار - قابلیتهمکدکردنچندینچشمیبیسیم - عمرباطریوابستهبهجنسباطری

طولدید 11 متر  -زاویهدید85درجه

9

رادار بیسیمدزدگیر 315 مگاهرتز

 

39.000

35,000

رادار باسیمFUTAL
رادار باسیمFUTAL چشمسیمیباقیمتمناسبوعملکردمطلوبدارایپایهفابریک
10

راداربا سیم  فوتالFUTAL

 

 

22.000

18,000

رادارباسیمفضایبازوزنیتا 20 کیلو قیمتمناسبوعملکردمطلوب

ولتاژورودی  9V~16V  خروجیآلارم  NC/NO- طولدید12 متر - زاویهتشخیص  110 درجه

نوعنصب : نصبدیواری  - ارتفاعنصب  2.2 متر - دمای فعالیت -10  ~  50

11

رادار باسیم فضایبازوزنی

 

175.000

135.000

مگنتباسیم دزدگیر- قابلیتارتباطبادستگاهاعلامسرقتاماکن 12

مگنتباسیم دزدگیر

 

7.000

5,000

بلندگویدزدگیر 13

بلندگویدزدگیر

 

7.500

8.500

جعبهبلندگویفلزیرنگاستاتیکطوسی/ ورقآهنی - امکاناتجاینصب Tamper- ابعاد16*16*14.5 CM 14

جعبهبلندگویفلزی

 

7.500

5.900

باطریخشک

12ولت

4.5 آمپر

15   40.000 29.000

باطریخشک

12ولت

7.2 آمپر

16   52.000 39.000

دتكتوردودباسیم - قابلیتارتباطبادستگاهاعلامسرقتاماکن

17

دتكتوردودباسیم

 

40.000

35,000

دتكتوردودبىسیم - ولتاژ باطری9V فرکانسعملکرد 315 MHZ 18

دتكتوردودبىسیم

 

59.000

49.000

دتكتورگازو COولتاژورودی  12 Vخروجیتحریک  NC / NO - قابلیتارتباطبادستگاهاعلامسرقتاماکن 19

دتكتورگازو CO قابلنصببررویدزدگیرها

 

 12  ماهگارانتی

79,000

12  ماهگارانتی

65.000

مکالمهدوطرفهوکنترلوسایلوتجهیزاتبرقیباموبایلو SMS

GSM Intercom and Access Control

خروجیبارلهپرقدرت 3 -   فرمانورودیایزوله - ارسال SMS متناسبباوضعیتورودیها دارایباتری 12V/8Ah
شارژخودکاربرایباتری  -نصبآسانارسالهشدارقطعبرقازطریق SMS

20

مکالمهدوطرفهوکنترلوسایلوتجهیزاتبرقی

 

890.000

450.000

           

موجودی و قيمت اجناس بدون اطلاع قبلی قابل تغيير می باشند.

09909221104 - 02166128847CCTV- SECURITY- WIRELESS NETWORK

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد تا از آخرین اخبار مطلع شویدنمایید .

تماس با ما

اطلاعات تماس شرکت قائم الکترونیک ماهان

  • شماره تماس : 02188924131- 02166469506

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...