رک ایستاده / رک دیواری

رک ایستاده

ليست قيمت رک های ایستاده

نوع محصول

مشخصات و ملحقات محصول

قيمت (ريال)

رک (rack) ایستاده 44 پونیت - عمق 80 - مدل پرو(دو درب )

ابعاد 211*80*100 بهمراه درب فریم دار با شیشه نشکن جلو دو لت( درب مشبك بنا بهسفارش با هزينه اضافه) ، 4 فن ،پایه قابل تنظیم ،4 پنل بازشو ،قفل سوئیچیطرح ریتال ،سینی متحرک ، سینی تخت PRO،و ALFA،پاور ماژول -در رنگهای مشگیو کرم

12,500,000

رک(rack) ایستاده 44 یونیت - عمق 100 -مدل گاما

ابعاد 211*100*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ( درب مشبك بنا به سفارش باهزينه اضافه ) ،قفل طرح ریتال ،یک فن ، پایه قابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،3جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف ،قابلیت نصب سیستم - در رنگهایمشگی و کرم

9,600,000

رک (rack) ایستاده 44 یونیت - عمق 80 - مدل بتا

ابعاد 211*80 *60 بهمراه درب فریم دار با شیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

8,900,000

رک (rack) ایستاده 44 یونیت - عمق 60 - مدل آلفا

ابعاد 211*60 *60 بهمراه درب فریم دار با شیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

8,360,000

رک (rack) ایستاده 44 یونیت - عمق 80- عرض 80 - مدل تتا

ابعاد 211*80*80بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

9،600،000

رک (rack) ایستاده 42 یونیت - عمق 100 - مدل گاما

ابعاد 204* 100*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ، قفل طرح ریتال ،یک فن،پایه قابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،3 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلترکف ،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

9،420،000

رک (rack) ایستاده 42 یونیت - عمق 80-مدل بتا

ابعاد 204* 80*60 بهمراه درب فریم دار با شیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم دررنگهای مشگی و کرم

8،750،000

رک (rack) ایستاده 42 یونیت - عمق 60-مدل آلفا

ابعاد 204*60*60 بهمراه درب فریم دار با شیشه نشکن ، قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم- در رنگهای مشگی و کرم

8،200،000

رک (rack) ایستاده 42 یونیت - عمق 80- عرض 80-مدل تتا

ابعاد 204*80*80 بهمراه درب فریم دار با شیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

9،420،000

رک (rack) ایستاده 40 یونیت - عمق 100-مدل گاما

ابعاد 195*100*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ، پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،3 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم- در رنگهای مشگی و کرم

9،250،000

رک (rack) ایستاده 40 یونیت - عمق 80-مدل بتا

ابعاد 195*80*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ، پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم- در رنگهای مشگی و کرم

7،980،000

رک (rack) ایستاده 40 یونیت - عمق 60-مدل آلفا

ابعاد 195*60*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

7،520،000

رک (rack) ایستاده 40 یونیت - عمق 80-عرض 80 - مدل تتا

ابعاد 195*80*80 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ، پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

9،250،000

رک (rack) ایستاده 36 یونیت - عمق 100-مدل گاما

ابعاد 175*100*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ، پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،3 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

8،510،000

رک (rack) ایستاده 36 یونیت - عمق 80-مدل بتا

ابعاد 175*80*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم- در رنگهای مشگی و کرم

7،700،000

رک (rack) ایستاده 36یونیت - عمق 60-مدلآلفا

ابعاد 175*60*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ، پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

7،300،000

رک (rack) ایستاده 36 یونیت - عمق 80-عرض 80- مدل تتا

ابعاد 175*80*80 بهمراه درب فریم دار شیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن،پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

8،510،000

رک (rack) ایستاده 28یونیت - عمق 100-مدل گاما

ابعاد 140*100*60 بهمراه درب فریم دار با شیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ،پایه قابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،3 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلترکف ،قابلیت نصب سیستم - در رنگهای مشگی و کرم

7،310،000

رک (rack) ایستاده 28 یونیت - عمق 80-مدل بتا

ابعاد 140*80*60 بهمراه درب فریم دار باشیشه نشکن ،قفل طرح ریتال ،یک فن ، پایهقابل تنظیم ،3 پنل بازشو ،2 جفت داکت آداپتور قابل حرکت محفظه فیلتر کف،قابلیت نصب سیستم- در رنگهای مشگی و کرم

6،720،000

رک (rack) ایستاده 28 یونیت - عمق 60-مدل آلفا

ابعاد 140*60*60 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی و قفلسوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ، دوجفت ئاکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

5،930،000

رک (rack) ایستاده 28 یونیت - عمق 80 - عرض 80 - مدل تتا

ابعاد 140*80*80به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ،دو جفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

7،310،000

رک (rack) ایستاده 21 یونیت - عمق 100 - مدل گاما

ابعاد 110*100*60 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ، 3جفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

6،500،000

رک ( rack ) ایستاده 21 یونیت - با عمق - 80-مدل بتا

ابعاد 110*80*60 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ،دو جفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

6،100،000

رک ( rack )- ایستاده 21 یونیت - عمق 60- مدل الفا

ابعاد 110*60*60 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ،دو جفت ئاکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

5،250،000

رك (rack) - ايستاده 21 يونيت - عمق 80 - عرض 80 - مدل تتا

ابعاد 110*80*80 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ،دو جفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

6،500،000

رك (rack)- ايستاده 16 يونيت - عمق 100- مدل گاما

ابعاد 90*100*60 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ،دو جفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

5،500،000

رك rack ) ايستاده 16 يونيت - عمق 80 - مدل بتا

ابعاد 90*80*60 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ،دو جفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

4،920،000

رك (rack) ايستاده 16 يونيت - عمق 60 - مدل آلفا

ابعاد 90*60*60به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی و قفلسوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ، دوجفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

4،520،000

رك (rack) ايستاده 16 يونيت - عمق 80 - عرض 80 - مدل تتا

ابعاد 90*80*80 به همراه درب فریم دار باشیشه نشکنبا دستگیره چرخشی وقفل سوئیچی ، یک عدد فن ، پایه قابل تنظیم ، 3 پنل باز شو با قفل سوئیچی ،دو جفت داکت آداپتور قابل حرکت ، محفظه فیلتر کف ، قابلیت نصب سیستم ، دررنگهای مشگی و کرم

5،550،000

رك rack ) لابراتوري 40 يونيت ايستاده - عرض 60 - عمق 60

ارتفاع 192 سانتي متر - جهت نصب تجهيزات مخابراتي و تلويزيوني به همراه 4 عدد چرخ - دررنگهاي مشگي و كرم

2،750،000

رك (rack ) لابراتوري 28 يونيت ايستاده - عرض 60 - عمق 60

ارتفاع 132 سانتي متر - جهت نصب تجهيزات مخابراتي و تلويزيوني به همراه 4 عدد چرخ - دررنگهاي مشگي و كرم

2،200،000

رك هوشمند (Itelligent Rack) در سايزهاي 44-42-40 يونيت با عمق 100

دارايدرب و قفل هوشمند ( ميني پي سي لمسي و قلمي ) - كنترل از راه دور تحت شبكه - رمز دار - با انواع سنسورهاي دود - دما - رطوبت - لرزه - چشمي - اتشو...

سفارشي

كولينگ رك (cooling rack) - ايستاده 44 - 42 يونيت

رك ايستاده كولينگ دار ( كولرگازي ) مخصوص مناطق گرمسير - بنادر - روي عرشه كشت ها و محل ها گرم .

سفارشي

رك اچ پي hp rack مدل 10642G2

با كليه تجهيزات ( سايد پنل - فن كيت - انواع پي دي يو - تي اف تي - سوئيچ - كي وي ام - كابلهاي مربوطه )

CALL

APC Rack - اي پي سي

در سايزهاي مختلف ( سفارش امريكا و سفارش اسيا ) و كليه تجهيزات جانبي

CALL

Rack Data Sheen - رك ديتاشين ( تايوان )

از 6 يونيت تا 47 يونيت با كليه متعلقات

CALL

BILKYNS رك بلكين

از 6 يونيت تا 47 يونيت با كليه متعلقات

CALL

انواع ركهاي OUT DOOR

در سايزهاي مختلف (‌باكولينگ و بدون كولينگ ) دو جداره و تك جداره با پايه هاي مختلف فونداسيوني و دكلي

سفارشي

 

واحد شبکه قائم الکترونیک ماهان

WWW.GEM-CCTV.IR

09909221104 - 02166128847

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد تا از آخرین اخبار مطلع شویدنمایید .

تماس با ما

اطلاعات تماس شرکت قائم الکترونیک ماهان

  • شماره تماس : 02188924131- 02166469506

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...